منابع آزمون دکتری جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

دانشگاههای تربیت مدرس و تهران

ا- ژئوپليتيک با ضريب ٣

1)احمدي پور، زهرا؛ بديعي، مرجان؛ (1381). ژئوپليتيك انتقادي؛ مجلةمدرس دانشكدة علوم انساني، دورة ششم، شمارة چهارم (پياپي 27)، زمستان 1381. (مهم)

2) رادن، كتلين و شلي، فرد؛ (1383). ژئوپليتيك فراگير. ترجمه عليرضا فرشچي و حميد رضا رهنما. تهران: دانشكده فرماندهي و ستاد سپاه. (مهم)

3) حافظ نيا، محمد رضا؛ (1385). اصول و مفاهيم ژئوپليتيك. تهران: انتشارات پاپلي. (مهم)

4) حافظ نيا، محمد رضا، (1384). ژئوپليتيك، علم يا گفتمان: يك ترديد فلسفي. مجموعه مقالات نخستين گنگرة علمي انجمن ژئوپليتيك ايران. (مهم)

5) عزتی، عزت الله؛ (1379): ژئواستراتژی، تهران: انتشارات سمت.

6) هپل، لسلی؛ تجدید حیات ژئوپلیتیک، ترجمه دره میرحیدر. ماهنامه اطلاعات سیاسی– اقتصادی. شماره 48 – 47.

7) ژئوپليتيك ايران بعد از جنگ سرد: فرصت ها و چالش ها. محمدرضا حافظ نيا. (مهم)

8) مير حيدر، دره، (1377).  ژئوپليتيك: ارائه تعريفي جديد. فصلنامه تحقيقات جغرافيايي. سال سيزدهم، شماره 4. مشهد: زمستان 1377. (مهم)

9) مير حيدر، دره. (1383). سيري در تحولات ژئوپليتيك. مجموعه مقالات كنگره علمي انجمن ژئوپليتيك ايران. (مهم)

10) دادس، کلاوس (١٣٨٤). ژئوژليتيک در جهان متغير. ترجمه زهرا احمدي پور با همکاري عطاا… عبدي. انتشارات دانش بلاغ. (مهم)

11) اتوتايل، ژئارويد و ديگران (١٣٧٩). انديشه هاي ژئوپليتيک در قرن بيستم. ترجمه محمد رضا حافظ نيا و هاشم نصيري. دفتر مطالعات سياسي و بين المللي. (مهم)

12) عزتي، عزت الله؛ (1379).  ژئوپليتيك؛ تهران:انتشارات سمت. (مهم)

13) مجتهد زاده، پيروز؛ (1381).  جغرافياي سياسي و سياست جغرافيايي؛ سمت، تهران. (مهم)

14) قوام، عبدالعلي، (1370). اصول سياست خارجي و روابط بين الملل. تهران: سمت. (مهم)

15) اكوست، ايو و ژيبلن، بئتريس، (1378). عوامل و انديشه ها در ژئوپليتيك، ترجمه علي فراستي. تهران: نشر آمن. (مهم)

16) نظام ژئوپلیتیک جهانی. برنارد سوئل کوهن. ترجمه عباس کاردان. سال 1387. انتشارات موسسه فرهنگی و مطالعات بین­المللی ابرار معاصر.  (مهم)

٢- نظريه هاي جغرافياي سياسي با ضريب ٣

۱) موير، ريچارد؛ (1379). درآمدي نو بر جغرافياي سياسي؛ ترجمة درة مير حيدر با همكاري سيد يحيي صفوي، انتشارات سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين الملل. (مهم)

۲) مجتهد زاده، پيروز؛ (1381).  جغرافياي سياسي و سياست جغرافيايي؛ سمت، تهران. (مهم)

۳) تيلور، پيتر و جانستون، جان (1386). مقدمه اي بر جغرافياي سياسي. ترجمة زهرا پيشگاهي فرد و رسول اكبري. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. (مهم)

4)Glassner, Martine; (2004). “POLITICAL GEOGRAPHY”:John Wiley & Sons,Inc. (مهم)

(6Dikshit, Ramesh Dutta; (1995) “POLITICAL GEOGRAPHY The Discipline and Its Dimension “: Tata McGraw – Hill Publishing Company Limited. (مهم)

٣- حغرافياي سياسي ايران با ضريب ٣

1) شمس، اسماعيل و يزداني، سهراب؛ (1384). بررسي مفهوم ايران زمين و نقش آن در علت وجودي دولت – ملت ايران. فصلنامه مدرس. دوره نهم. شماره اول. پياپي 38. (مهم)

2) فولر، گراهام؛ (1377). قبله عالم ژئوپليتيک ايران؛ ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر مرکز. (مهم)

3) کريمي پور، يدالله؛ آذربايجان بزرگ: فرصت ها و تنگناها؛ فصلنامه تحقيقات جغرافيايي.

4) کاتم، ريچارد؛ (1378). ناسيوناليسم در ايران؛ ترجمه احمد تدين، تهران: انتشارات كوير.

5) کريمي پور، يدالله؛ (1379).  ايران و همسايگان (منابع تنش و تهديد)؛ تهران: انتشارات جهاد دانشگاهي تربيت معلم. (مهم)

6) كامران، حسن و كريمي پور، يدالله، (1381).  مقدمه اي بر علت وجودي ايران جديد. فصلنامه مدرس. دوره 6. شماره 2. تابستان 1381. (مهم)

7) كريمي پور، يدالله؛ (1381). مقدمه اي بر تقسيمات كشوري ايران جلد نخست: وضع موجود. تهران: انجمن جغرافيايي ايران. (مهم)

8) مجتهد زاده، پيروز؛ (1379).  ايده هاي ژئوپليتيک و واقعيت هاي ايراني؛ تهران: نشر ني. (مهم)

9) حافظ نيا محمدرضا (1381). جغرافياي سياسي ايران. انتشارات سمت  (مهم).

10) مجتهدزاده، پيروز (1386). دموكراسي و هويت ايراني. تهران: انتشارات كوير. (مهم)

11) تيلور، پيتر و جانستون، جان (1386). مقدمه اي بر جغرافياي سياسي. ترجمة زهرا پيشگايي فرد و رسول اكبري. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. (مهم).

4- فلسفة جغرافيا و مکتب هاي جغرافيايي با ضريب ٢

1) شكويي، حسين؛ (1378). انديشه هاي نو در فلسفه جغرافيا (جلد اول)؛ انتشارات گيتاشناسي، تهران:

2) شكويي، حسين؛ (1378). انديشه هاي نو در فلسفه جغرافيا (جلددوم)؛ انتشارات گيتاشناسي، تهران:

3) حافظ نيا، محمد رضا؛ (1385). اصول و مفاهيم ژئوپليتيك. تهران: انتشارات پاپلي.

4) مجتهد زاده، پيروز؛ (1381).  جغرافياي سياسي و سياست جغرافيايي؛ سمت، تهران

5- متون تخصصي با ضريب ٢

1) جزوة متون تخصصي دورة کارشناسي ارشد دانشگاه هاي تربيت مدرس، تهران، شهيد بهشتي

2) تسلط به متون تخصصي جغرافياي سياسي و ژئوپليتيک (مهم)

3) Dikshit, Ramesh Dutta; (1995) “POLITICAL GEOGRAPHY The Discipline and Its Dimension “: Tata McGraw – Hill Publishing Company Limited. (مهم)

(4Glassner, Martine; (2004). “POLITICAL GEOGRAPHY”:John Wiley & Sons,Inc. (مهم)

5) Mojtahedzadeh, Pirouz (2006). “Boundary Politics and International Boundaries of Iran” Universal Publishers Boca Raton, Florida USA (مهم)

 (6Boundary Politics and International Boundaries of Iran Author & Editor: Dr. Pirouz Mojtahed – Zadeh Universal Publishers Boca Raton, Florida USA, 2006.

6- روش تحقيق با ضريب ٢

1) حافظ نيا، محمدرضا (١٣٨٥). مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني. تهران: سمت. (مهم)

2) حافظ نيا، محمدرضا (١٣٨٥). جزوة كلاسي روش تحقيق در جغرافياي سياسي. تهران: دانشگاه تربيت مدرس.(مهم)
نوشته شده توسط Amir Hadadpour در چهارشنبه سیزدهم مرداد ۱۳۸۹ ساعت 3:26 | لینک ثابت |